Obowiązek informacyjny

wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

I. Administrator Danych Osobowych

 Administratorem Danych Osobowych – czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane osobowe jest Talem Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Cieszkowskiego 22/1, 85-052 Bydgoszcz, decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

II. Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

lub korespondencyjnie:

Talem Technologies Sp. z o.o.

ul. Toruńska 33

85-023 Bydgoszcz

III. Źródło pozyskania Państwa danych osobowych

 1. rejestracja konta na portalach WWW należących do Talem Technologies Sp. z o.o.,
 2. umowa na świadczenie usług,
 3. zapytanie ofertowe.

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zawartej z nami umowy m.in.:

 1. rejestracji, obsługi i zarządzania domenami,
 2. zakładania i zarządzania kontami e-mail oraz zapewnienia obsługi i rozwiązywania problemów technicznych,
 3. przesyłania faktur , przypomnień i wezwań do zapłaty,
 4. obsługi zgłoszeń kierowanych do nas,
 5. kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych.

V. Dane osobowe, jakie gromadzimy

 1. dane identyfikacyjne – nazwisko i imiona, adres zamieszkania,  PESEL, NIP,
 2. dane kontaktowe – adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail,
 3. dane uwierzytelniające – wzór podpisu.

VI. Uprawnienia wobec Talem Technologies Sp. z o.o.

Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

VII.      Korzystanie z uprawnień

 1. W przypadku sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 2. Usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, , dane zostaną usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dane były zebrane drogą elektroniczną  do usług oferowanych dziecku.
 3. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, gdy Państwa dane są nieprawidłowe na okres pozwalający Talem Technologies Sp. z o.o. sprawdzić ich prawidłowość, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, Państwa dane nie będą nam już potrzebne ale będą potrzebne Państwu do dochodzenia roszczeń.

VIII. Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Skargę należy wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Udostępnienie Państwa danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są tylko podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług hostingowych i domenowych.

X. Termin przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez cały okres zawartej z Państwem umowy a po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń,
 2. wynikających z przepisów prawa np. podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Dodatkowo dane przechowujemy w celach rozliczalności tj, udowodnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.